AUTEL ROBOTICS 随心飞是可以退货或转让

Autel Robotics 随心飞-常见问题 2021-08-12
AUTEL ROBOTICS 随心飞是可以退货或转让

若您的Autel Robotics 产品按照Autel Robotics 官方退货政策发生退货,您可以申请退出 Autel Robotics 随心飞服务;随心飞服务与飞机唯一绑定,不可转让。

文章由道通智能航空保留所有权利。

<返回
X
分享到  - 微信